Rekonštrukcia synagógy pokračovala v roku 2019 realizáciou replík okien vo svätyni, nad schodiskami a vo veži. Okrem ministerstva kultúry, ktoré projekt podporilo prostredníctvom grantového programu Obnov si svoj dom, aj tieto okná podporili darcovia, ktorí si niektoré z nich adoptovali.

V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať prvú časť projektu výmeny okien. Nové okná sme osadili v hlavnej lodi a nainštalované bolo aj hlavné vitrážové okno nad vchodom. Celkovo tak bolo v roku 2018 vymenených 19 okien z celkového počtu 29.

Na objekte zostalo ešte 10 okenných otvorov. Obnova – výmena okien bola potrebná pri štyroch oknách v schodiskových častiach. Povrchový náter dvoch okien z bočnej fasády bol z exteriérovej strany kompletne zvetraný, odhalená drevná hmota bola v dôsledku zoxidovania sčernetá, zasklenie výplní – číre sklo, kompletne chýbalo.

4 okno 3 - sz schodisko bočná fasáda

Odhalená drevná hmota dvoch okenných výplní v schodiskovej časti nad portálom bola v dôsledku zoxidovania sčernetá. Zasklenie výplní – číre sklo aj tu kompletne chýbalo. Zasklenie vo vrchole rámu, kruhová a trojuholníkové časti, tvorila vitráž z farebných sklíčok v olovených pásikoch prichytených k rámu gitom. Vitráž sa fragmentárne zachovala a bolo ju možné zrekonštruovať na pôvodnú farebnosť. Obnova vitráží nebola hradená z dotácie MK.

5 okno 4 - sv schodisko nad portálom

Výplne troch okien vo svätyni tvorené drevenými výplňami boli bez zasklenia. Boli v nich vložené liatinové rámy s farebnými sklíčkami. Z celkového počtu 12 kusov rámov sa zachovalo len 5. Stav okenných výplní bol havarijný. Z vonkajšej strany boli bez náteru a silne zvetrané s viditeľným oddeľovaním vlákien drevnej hmoty, konštrukčné spoje boli rozsušené a uvoľnené.

pohľad z hora na podium – kópia (2)

Vzhľadom na silnú deštrukciu okien bola potrebná aj výmena dvoch okien vo veži.

12 okno 8 - veža interiér

Všetky nové okná boli realizované ako kópie pôvodných okien v novej technickej kvalite s dvojitým zasklením. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa replík okenných výplní vyhrala spoločnosť Drevovýroba – Kočiš s. r. o.. Pracovníci spoločnosti si do svojich priestorov previezli po jednom okne zo svätyne, schodiskovej časti, aj z veže. Po ich zameraní odborným spôsobom vyrobili presné materiálové a tvarové kópie okien. Materiál bol použitý eurohranol smrek. Po osadení okien bude národná kultúrna pamiatka uzatvorená a jej vzácna interiérová výzdoba chránená pred poveternostnými vplyvmi.

Kočiš okno 3 a 7

Kočiš okno 4 2

okno 4 2

detail okno 4detail okno 4 nové

Kočiš okno 8

Od roku 2016, kedy sme synagógu Bytča prevzali a zaviazali sa ju zrekonštruovať, sa nám podarilo tiež zreštaurovať a osadiť kópiu Mojžišových tabúľ nad vchodom, odstrániť drevokaznú hubu a vymeniť napadnuté časti trámov z interiéru a zrekonštruovať stropy na emporami, galériou a nad pravým schodiskom.

12 MK SR logo

Projekt MK-3211/2019/1.1 Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča, súpisné č. 159, par. č. 1107/1, katastrálne územie Veľká Bytča, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod evid. č. 10498/1 – dokončenie obnovy okenných výplní bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.