Návrh na reštaurovanie

Návrh na reštaurovanie bol realizovaný na základe požiadavky vlastníka objektu a na základe Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina zo dňa 09.11.2009.

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie a realizáciu reštaurátorských prác vypracovali členovia Komory reštaurátorov:
– Mgr. art. Ivan Havasi,
– Mgr. art. Marek Holomaň,
– akad. soch. Dušan Hagara,
– Mgr. Igor Hovorič.

Práce na realizácii výskumu boli vykonané v súlade so znením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Zb. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v rozsahu ustanovení § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, a v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Reštaurátorský výskum in situ prebiehal v mesiaci august–december 2010.